کتاب ها و جزوات:
– قدرت پنهان مشتري
– بازاريابي صنعتي در ايران
– بازاريابي در صنعت غذا و دارو (با رويکرد بازار ايران)
– بازارياب حرفه اي (با رويکرد بازار ايران)
– بازاريابي در 100 صفحه
– مديريت بازاريابي در شرکت هاي کوچک
– بازاريابي 360 درجه
– رفتار مصرف کننده در ايران