در این صفحه می توانید با مدل های تحقیقات صورت پذیرفته اینجانب در خصوص رفتار مصرف کننده آگاهی کسب نماید.
در عصر حاضر اشکال زیادی در حوزه رفتار مصرف کننده و بخصوص موضوع عوامل تاثیرگذار در فرآیند خرید کالا و خدمات، به واسطه استایید و کارشناسان دانش بازاریابی ارائه گردیده.
اینجانب نیز به واسطه فعالیت های متعددی که در کشور عزیز و پهناورمان ایران و همینطور در شرکت های متوسط و بزرگ بسیار، از بزرگان بازار که بیشتر سال های عمر خود را در این حوزه به کسب نگرش مشغول بوده اند و همچنین با انتخاب رشته رفتار مصرف کننده در دانشگاه های بین المللی سعی در ارائه راهکارهایی در راستای کاهش ریسک و همچنین افزایش بهره وری در این حوزه داشته ایم، مدل های مطرح شده از طرف اینجانب در سطح وسیعی مورد قبول پژوهشگران دانش بازاریابی به خصوص رفتار مصرف کننده قرار گرفته، هدف اینجانب، در درجه اول معرفی مدل های مذکور و مشخص نمودن مکانیزم عملکردی خرید کالا و خدمات به واسطه مصرف کننده می باشد. برای این منظور تنها به تشریح موضوعی این مدل ها می پردازم و در صورت نیاز می توان این مدل ها به صورت کامل برای صنعت های مختلف سازگار نمود.
برای ارائه یک مدل در خصوص رفتار مصرف کننده مجبور به مطالعه چند حوزه از جمله:

1- جامعه شناسی

2- روانشناسی

3- اقتصاد

4- بازاریابی
می باشیم. اینجانب در هر یک از موارد فوق تحقیقات وسیعی بعمل آورده تا روشن شود که چه عناصری موجب می شود که مردم اقدام به خرید نوع متفاوتی از کالا یا خدمات نموده و از خرید انواع دیگر آن امتناء می ورزد.
نظریه محقق در خصوص رفتار مصرف کننده اقتصاد
معمولا اقتصاد اولین مرحله است که با استفاده از تئوری های اقتصادی رفتار مصرف کننده را تشریح می نماید. اقتصاددانان عموما معتقدند که مکانیزم بازار، به خودی خود، مولد خرید می باشد با توجه به این نظریه، مصرف کنندگان، با نظر به برخی متغیرهای اقتصادی، مشابه یکدیگر بود و رفتار یکسانی دارند و درصد بالایی از جامعه یکسان فکر می کنند. البته علم اقتصاد انسان را موجودی منطقی می داند که به بازار احاطه کامل دارد و با توجه به دانش خود نسبت به خرید بهترین محصول و یا خدمات با کمترین هزینه اقدام می کنند و قیمت بیشترین تاثیر را در خرید به عهده دارد. اما به نظر اینجانب که تمامی فرآیندها را مورد بررسی قرارداده و به این نتیجه دست پیدا کرده ایم که علی رغم اینکه مدل اقتصادی با ترکیب متغیرهایی همچون درآمد قابل مصرف، درآمد مازاد انتظار درآمد در آینده، میزان نقدینگی و … توان ارائه الگوی مصرف کننده را دارا می باشد ولی باید توجه داشت که خرید عنصر بسیار پیچیده ای در ذهن خریدار می باشد و تنها با فرآیندهای اقتصادی نمی توان به جعبه سیاه مشتریان در خصوص رفتار آن ها در هنگام خرید دست پیدا کرد.