مدیریت و منابع انسانی عمری به اندازه مدیریت سازمان ها یا شاید هم بیشتر دارد. اما مانند دیگر علوم حوزه مدیریت دچار تغییر و تکامل شده است. بیشترین تغییر و پیشرفت جایز است که در برابر مدیریت کارکنان گزینه منابع انسانی مطرح گردد.
مدیریت منابع انسانی از جنبه های گوناگون تشکیل شده از جمله سیاست ها ، فعالیت ها و روندهایی است که رفتار و عملکرد کارکنان را تغییر میدهد.
مدیریت منابع انسانی از دیدگاه اینجانب سینا شریعتی شامل جذب، آموزش و نگه داشت منابع انسانی می باشد که دانشمندان این حوزه با اضافه نمودن توسعه و ایجاد انگیزش این سه عنصر را تکمیل نموده اند.
این سه عنصر یعنی جذب، آموزش و نگه داشت…
شامل عناصر کوچکتری مانند:

  • تعیین ماهیت و نوع فعالیت
  • برنامه ریزی جذب
  • جذب افراد با توجه به فعالیت تعیین شده در مرحله اول
  • توجیه و آموزش نیروها (جانشین پروری)
  • نگه داشت به واسطه مدیر جبران خدمت نیروی انسانی
  • ایجاد انگیزه در منابع انسانی و توسعه آن

به نظر اینجانب (سینا شریعتی) فلسفه مدیریت منابع انسانی به عنوان مهمترین عنصر در سازمان مخصوصا واحد بازاریابی، فروش، روابط عمومی و تبلیغات مدیریت بهینه آنهاست. اگر رویکردهای مربوط به نیروی انسانی با یکدیگر همخوانی داشته باشند دستیابی به اهداف سازمان با سرعت بیشتری صورت می پذیرد.
این رویکردها در بخش سخت و نرم تعبیه می گرددکه در مقالات بعدی به توضیح این دو رویکرد خواهم پرداخت.